1. บทนำ.
ยินดีต้อนรับท่านสู่เว็บไซต์ thailandwatsadu.com โดยทางบริษัท แก้วมังกรพาณิชย์ จำกัดได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการสั่งซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ของท่านผู้มีอุปการะคุณ/ผู้ใช้บริการ ดังนั้น ขอความกรุณาท่านโปรดอ่านและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานในเว็บไซต์นี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง การดำเนินการใดๆ ในเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพันทางกฏหมายที่ระบุทุกประการ ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copy Right) และข้อจำกัดในการใช้เว็บไซต์นี้.
thailandwatsadu.com
ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า วิธีการนำเสนอ ข้อมูล ข่าวสาร และส่วนประกอบใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ทั้งหมดเป็นสิทธิของ thailandwatsadu.com โดยชอบด้วยกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย หากบุคคลใดลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์อันมิชอบจากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก thailandwatsadu.com หรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ thailandwatsadu.com ในนามบริษัท แก้วมังกรพาณิชย์ จำกัด จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวจนถึงที่สุด และสิทธิในการใช้งานเว็บไซต์นี้จะสิ้นสุดลงโดยทันที หากท่านละเมิดเงื่อนไขข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์นี้

3. เงื่อนไขการขายและสั่งซื้อ
การสั่งซื้อสินค้าและบริการ จะถือว่าสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าและบริการตามที่แจ้งไว้เรียบร้อยแล้ว และรับทราบยอมรับมาตรฐานตามที่กำหนดไว้แล้ว ทั้งนี้ ในส่วนราคาและโปรโมชั่นใดๆ (รายการส่งเสริมการขาย) ที่นำเสนอขายจะใช้ได้เฉพาะการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ thailandwatsadu.com นี้เท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้กับการซื้อสินค้าที่จุดขายอื่น ที่บริษัทฯไม่ได้กำหนดไว้ มิได้.


3.1 ราคาสินค้าบางรายการ อาทิ ปูนซีเมนต์ เหล็ก คอนกรีต ผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้ ฮาร์ดแวร์ ฯลฯ อาจมีเปลี่ยนแปลง’ราคา’ โดยมิได้แจ้งล่วงหน้าหรือ มิได้สำแดงหรือแจ้งไว้ที่ website ในทันที ทั้งนี้ ก่อนการรับคำสั่งซื้อสินค้า thailandwatsadu.com จะแจ้งยืนยันราคาปรับใหม่ ให้ลูกค้าทราบก่อนโอนเงินซื้อสินค้า ทั้งนี้เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของราคาสินค้าหรือเพื่อความเข้าใจอันดีในการซื้อขายสินค้าอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย


3.2 การขายและสั่งซื้อสินค้า จะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน (*ตามเงื่อนไขการจัดส่ง)

– เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้ว กรุณาตรวจสอบสินค้าให้เรียบร้อยก่อนลงนามรับสินค้าในใบส่งสินค้า กรณีพบปัญหาโปรดแจ้งผ่าน Call Center ทันทีก่อนลงนามในใบรับ-ส่งสินค้า

– การซื้อสินค้ากลุ่มโครงสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย เหล็ก ฯลฯ , หรืออุปกรณ์ต่างๆ ผู้ผลิต/ตัวแทน (บริษัทคู่ค้า) จะเป็นผู้รับประกัน คุณภาพสินค้าโดยตรง กรณีอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันท่านสามารถติดต่อผู้ผลิต/ตัวแทนได้ โดยตรง

– ราคาที่ระบุในเว็ปไซต์ thailandwatsadu.com เป็นราคาสินค้าที่รวมภาษีมูลค่าเรียบร้อยแล้ว


3.3 การขายและสั่งซื้อบริการอื่น ๆ (Other Service /คูปอง Voucher) คูปองบริการทุกใบทำการพิมพ์ออกจากเว็บไซต์ thailandwatsadu.com สามารถใช้ได้ตามที่ระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะที่แจ้งไว้เท่านั้น เช่น เป็นส่วนลดจากราคาสินค้า/บริการ และบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อคูปอง /ตัวเลขอ้างอิงของคูปองที่พิมพ์ออกจากระบบแล้วและเกิดการสูญหายหรือถูกขโมยไปในทุกกรณี โดยคูปองหรือเลขที่อ้างอิงนี้ไม่สามารถทำขึ้นใหม่/นำมาใช้ใหม่ ไม่ว่าเพื่อกิจกรรมใดๆ นอกจาก มีการทำตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หากท่านไม่ใช้คูปอง/เลขที่อ้างอิงภายในกำหนดวันหมดอายุถือว่าท่านสละสิทธิการใช้คูปอง/เลขที่อ้างอิงนั้นๆ


3.4 กรณีคูปองสำหรับการใช้บริการของบริษัทคู่ค้า (Co-Partner Voucher)

– การซื้อคูปองนี้ เป็นการซื้อจากเจ้าของธุรกิจ(บริษัทคู่ค้า Co-Partner Voucher) ผ่านเว็บไซต์ thailandwatsadu.com ที่นำเสนอไว้โดยเจ้าของธุรกิจ (บริษัทคู่ค้า Co-Partner Voucher) เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

– รายละเอียดการใช้คูปองและข้อกำหนดต่างๆ ถูกกำหนดโดยเจ้าของธุรกิจ (บริษัทคู่ค้า Co-Partner Voucher) นั้นๆ ซึ่งปรากฏอยู่ในคูปอง

– คูปองไม่สามารถนำไปแลกเป็นเงินสด โปรโมชั่น ส่วนลดหรืออื่นใดได้ ในการซื้อสินค้าผ่าน thailandwatsadu.com นอกจากจะได้รับการยกเว้นจาก thailandwatsadu.com โดยถูกต้องและได้รับความยินยอมจากผู้มีอำนาจดำเนินการเท่านั้น

 

4. คำบรรยายผลิตภัณฑ์และสีของรูปภาพ
เว็บไซต์ thailandwatsadu.com ได้แสดงคำอธิบายผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งประกอบในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะปราศจากข้อผิดพลาดทั้งมวล ดังนั้น หากท่านไม่แน่ใจ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ขอให้สอบถามข้อมูลที่ thailandwatsadu.com Call Center โทร 0-2539-3198 ทุกวัน เวลา 09.00-17.00น. ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าและบริการใด ๆ เช่นเดียวกันนี้ ทางเว็บไซต์ thailandwatsadu.com มีความตั้งใจที่จะแสดงรูปภาพสินค้าที่มีสีที่ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง แต่สีที่แสดงบนหน้าจอของท่านอาจผิดเพี้ยนได้ตามการตั้งค่าของหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันไป รวมถึงรูปภาพสินค้าอื่น ๆ ที่ยังไม่สามารถแสดงได้ครบถ้วนทั้งสี แบบ ลักษณะ ขนาด ฯลฯ เนื่องจากอยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงให้มากที่สุด

5. การสมัครและการเป็นสมาชิกภาพ

5.1 เว็บไซต์ thailandwatsadu.com นี้ให้เฉพาะผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก เท่านั้น ที่สามารถสั่งซื้อสินค้าหรือร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ที่จัดขึ้นบนเว็บไซต์ได้*


5.2 การลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกกับเว็บไซต์ thailandwatsadu.com ผู้ลงทะเบียนต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัยที่สุด กรณีมีการเปลี่ยนแปลงต้องปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ


5.3 การสมัครสมาชิกและสั่งซื้อสินค้ากับทาง thailandwatsadu.com ท่านต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป


5.4 thailandwatsadu.com ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ใช้งานแต่ละท่านได้รับอนุญาตให้มีบัญชีผู้ใช้งานได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น การละเมิดเงื่อนไขอาจส่งผลให้เกิดการระงับบัญชีผู้ใช้งาน สิทธิการรับโปรโมชั่น หรือผลประโยชน์อื่นใดและอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายหรือมีโทษปรับตามกฎหมายอาญา

 

 

6. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น
เว็บไซต์ของ thailandwatsadu.com มีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความสะดวกด้านข้อมูลแก่ท่าน thailandwatsadu.com มิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้องในเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว และขอแจ้งท่านผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่า thailandwatsadu.com ไม่จำต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหา โฆษณา สินค้าและบริการบนเว็บไซต์เหล่านั้น ซึ่งอาจเกิดความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมหรือใช้บริการจากเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงอื่นๆ ดังกล่าว

7. เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

7.1 บริการจัดส่งสินค้า
– บริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าเมื่อได้รับหลักฐานการยืนยันการชำระเงินจากลูกค้า – การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการตามหมายเลขสั่งซื้อสินค้า สินค้าที่สั่งซื้อในหมายเลขสั่งซื้อสินค้าเดียวกัน อาจได้รับการจัดส่งแยกกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้านั้นๆ ตามความเหมาะสม

– สินค้าจะได้รับการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในส่วนของที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งได้อีกเมื่อได้ยืนยันการจัดส่งเรียบร้อย แล้ว

– ขอสงวนสิทธิ์ ไม่จัดส่งสินค้าไปยังพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และพื้นที่หมู่เกาะของประเทศไทย โดยในส่วนพื้นที่หมู่เกาะ บริษัทจะจัดส่งไปยังท่าเรือ (ฝั่งติดแผ่นดินใหญ่)ที่ใกล้ที่สุดของหมู่เกาะนั้นๆ – ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีที่สินค้าบางชนิดอาจจะต้องเป็น By-Order,สั่งผลิตหรือไม่มีในคลังสินค้า

– ในกรณีที่ยังไม่ได้รับสินค้า ภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากทางบริษัทฯ ยืนยันการขนส่งสินค้าแล้ว กรุณาโทรแจ้งทาง thailandwatsadu.com Call Center ทันที

– การตรวจรับสินค้า กรุณาตรวจเช็คสินค้าทันทีเมื่อคุณได้รับสินค้า เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเอง หากเกิดข้อผิดพลาดโปรดแจ้งกลับที่ thailandwatsadu.com Call Center ทันที


7.2 ทาง thailandwatsadu.com มีบริการจัดส่งสินค้าภายในราชอาณาจักรไทยตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น


7.3 ค่าบริการจัดส่งสินค้า

– จัดส่งแบบมาตราฐาน
· ค่าสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 3000 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรี.

– จัดส่งแบบด่วน
· คิดค่าบริการการจัดส่งตามน้ำหนักสินค้าและพื้นที่จัดส่ง โดยค่าจัดส่งเริ่มต้นที่ 300 บาทขึ้นไป
· กรณีให้จัดส่งวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ คิดค่าขนส่งเพิ่ม 200 บาท หรือ หลังเวลาทำการ (กลางคืน ) คิดค่าจัดส่งเพิ่ม 500 บาท


หมายเหตุ:

– ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าอยู่ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น. สำหรับพื้นที่ที่ไม่ติดเวลารถบรรทุกเข้า หรือ ตามกฎหมายกำหนดห้ามรถบรรทุกวิ่งพื้นที่ชั้นใน

– กรณีลูกค้าไม่อยู่รับสินค้าและไม่มีผู้รับสินค้า หรือ โดยไม่ได้แจ้งเลื่อนล่วงหน้าก่อนรถส่งสินค้าออกคลังสินค้า หากรถจัดส่งสินค้าออกไประหว่างทาง และหรือ ถึง หน้างานหรือจุดส่งสินค้าแล้ว บริษัทต้องขอให้ลูกค้าต้องชำระค่าขนส่งเพิ่ม ในการขนสินค้ากลับยังคลังสินค้า หรือ แหล่งที่มาของคลังสินค้า โดยอัตราการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คำนวณจากระยะทางและค่าเสียโอกาสการขายสินค้า(สินค้ามีอัตราหมุนเวียนสูงหรือมีอัตราหมุนเวียนต่ำ เป็นอาทิ) ลูกค้าต้องจัดเตรียมพื้นที่จุดส่งสินค้าหรือ จุดลงสินค้า ดังนี้

: รถขนส่งสามารถเข้าได้สะดวก ทางเดินรถไม่เป็นอุปสรรค

: ระยะขนส่งสินค้าจากรถขนส่งไปยังที่กองเก็บหรือจุดลงสินค้า ไม่เกิน 5 เมตร

: ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางและเป็นทางเรียบ

: ระยะเวลารอส่งสินค้าไม่เกิน 15 – 30 นาที โดยควรดำเนินการตามเงื่อนไขดังกล่าวก่อนรถขนส่งถึงหน้างาน หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข บริษัทฯ สามารถปฏิเสธการจัดส่งสินค้าและสามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายในส่วนที่ต้องขนสินค้ากลับยังคลังสินค้า หรือ แหล่งที่มาของคลังสินค้า

– กรณีหน้างานลูกค้ามีข้อจำกัดต้องมีคนช่วยยก ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนส่งสินค้า โดยคิดค่าแรงขนส่งเพิ่มหัวละ 300 บาท

– ขอสงวนสิทธ์ไม่ส่งสินค้าขึ้นชั้นสองหรือที่สูง โดยขอให้ลูกค้าจัดเตรียมอุปกรณ์ในการขนย้ายเอง

– และหากมีประเด็นนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วและถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการจัดส่งสินค้าที่ไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงตามที่ได้แถลงไว้ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8.ข้อกำหนดและเงื่อนไขการในการรับคืนและไม่รับคืนสินค้า
เนื่องจากสินค้าและบริการของ thailandwatsadu.com เป็นสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้าง ที่มีความหลากหลายในเรื่องของ ข้อกำหนดในการใช้งาน,ข้อกำหนดเรื่องคุณภาพของสินค้า,เกณฑ์การบรรทุกสินค้า ฯลฯ จึงมีเกณฑ์ข้อกำหนด ดังต่อไปนี้ เงื่อนไขการคืนสินค้า เงื่อนไขการเปลี่ยน – เคลมสินค้า


8.1 ลูกค้าต้องตรวจรับสินค้า และปฎิเสธการรับสินค้านั้นทันที หากพบปัญหา เช่น ผิดรุ่น ผิดสี จำนวนไม่ครบ หรือชำรุดเสียหาย เป็นต้น


8.2 สินค้านั้นต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ผลิตสินค้ากำหนดไว้


8.3 ลูกค้าต้องแจ้งปัญหา การเคลม-ส่งคืนสินค้าทุกกรณี ที่ ฝ่ายบริการลูกค้า adminthailandwatsadu.com และ02-539-3198 หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ เพื่อนำมาเป็นหลักฐานในอ้างอิงการแจ้งให้ทราบเหตุของปัญหาดังกล่าว ก่อนทุกครั้ง


8.4 สินค้าที่มีปัญหาจากตัวผลิตภัณฑ์หรือการขนส่งสินค้า ให้แจ้งเปลี่ยน/คืนได้ โดยต้องได้รับการตรวจพิสูจน์ก่อนทุกกรณี


8.5 thailandwatsadu.com จะติดต่อแจ้งผลการพิจารณา หากไม่ผิดเงื่อนไขและมีสินค้าพร้อมเปลี่ยน จะสอบถามช่องทางการเปลี่ยน-คืนที่ลูกค้าสะดวกกลับไปยังท่านพร้อมนัดส่งสินค้าใหม่ทันที


8.6 thailandwatsadu.com ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับคืนสินค้าประเภทต่อไปนี้

· สินค้าที่ใช้งานแล้วหรือมีความชำรุดเสียหาย/บุบสลายจากการกระทำของลูกค้า

· กลุ่มสินค้าสั่งพิเศษ/ สั่งผลิต · กลุ่มสินค้า Clearance ราคาพิเศษ / หรือสินค้าที่จัดโปรโมชั่น

· สินค้าที่มีระยะเวลาจำกัดในการใช้งาน

· สินค้าอันมีเหตุจากสินค้าที่สั่งซื้อไม่เข้ากับ ‘รสนิยม’ ส่วนตัวของลูกค้า

9. การยกเลิกอันเกิดจากความผิดพลาด
9.1 กรณีเกิดความผิดพลาดใดๆ อันเป็นผลให้การสั่งซื้อสินค้าและบริการมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงไปจากครั้งแรก เช่น รายละเอียดสินค้าไม่ครบถ้วน เพิ่มแบบ เพิ่มสินค้าภายหลังที่ไม่ได้มีการยืนยันการเปลี่ยนแปลงจากทางเว็บไซด์ ฯลฯ เป็นอาทิ เว็บไซต์ thailandwatsadu.com มีสิทธิอย่างเต็มที่ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกเวลา และหากเว็บไซต์ thailandwatsadu.com ได้รับการชำระเงินค่าสินค้าแล้ว เว็บไซต์ thailandwatsadu.com จะทำการคืนเงินให้ผู้ใช้บริการเต็มตามจำนวนที่ได้ชำระไว้ภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้ทำการยกเลิกรายการ


9.2 กรณีที่มีเนื้อหาหรือข้อมูลในรายการส่งเสริมการขายที่ใช้เฉพาะช่วงเวลาที่กำหนด ขัดแย้งกันกับข้อตกลงและเงื่อนไข นโยบาย การใช้บริการใดๆ ก็ตามที่ระบุในเว็บไซต์ thailandwatsadu.com ให้ยึดถือตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการที่ปรากฏในกรณีพิเศษในการบังคับใช้ก่อน และข้อกำหนดกรณีพิเศษจะถือว่าแยกออกจากข้อกำหนดนโยบายหลักของเว็บไซต์ thailandwatsadu.com

 

10. การสิ้นสุด/เพิกถอนสมาชิกภาพ
10.1 กรณีที่สมาชิก/ผู้ใช้บริการ กระทำหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่เหมาะสมขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเพิกถอนสมาชิกภาพได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและหากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นสมาชิก/ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายทั้งสิ้น


10.2 กรณีเกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่น/เว็บไซต์ thailandwatsadu.comหรือบริษัทฯ ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงทุกประการ


10.3 เว็บไซต์ thailandwatsadu.com ทำการเพิกถอน จำกัด เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด จำนวนเครดิตได้ตามความเหมาะสม โดยการสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ thailandwatsadu.com ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงแล้ว